Näme üçin möhür basmagymyzy saýlamaly?
TTM awtoulag, enjam, elektronika we ş.m. ýaly dürli pudaklarda möhür basmagy gaýtadan işlemäge, ösdürmäge we gurmaga ýokary ukyply.
Biziň tejribämizprogressiw ölýäruzynlygy 6000 mm çenli kiçi we X ululykda.
Transfer ölýär2000T çenli we uzynlygy 6000 mm we kiçi we orta tandem ölýär.Häzirki wagtda bazardaky elýeterli ýumşak polatdan 200 MPA -340 MPA, HSLA-dan 550 MPA çenli, şeýle hem 1200 MPA DP, MP we alýuminiýa çenli aşa ýokary güýçli metal derejelerini gaýtadan işlemäge ukyply. 6000 synp.
Biz professional öndüriji, dizaýn kompaniýasy we metal möhürleme bilen üpjün edijiler, şol sanda guýma we polat progressiw ölmek, guýma we polat geçiriş ölýär, tandem ölýär, topar ölýär we ş.m.Ölmek we möhürlemek gurallaryny möhürlemekde baý dizaýn we önümçilik tejribämiz bar we BWM PASSDA 2020, Isuzu-CCB- RG06 2020, Isuzu-CCB- RG06 2021, GM-A100 2021, VW, Ford, Tesla, GM ýaly köp sanly taslamalara hyzmat edýäris. , Audi we ş.m.
möhür basmak ölýärMarka ölmek, köplenç "öl" diýlip atlandyrylýan, önümçilik işlerinde, esasanam metal işläp bejermek we metaldan ýasamak pudagynda ulanylýan ýöriteleşdirilen guraldyr.Dürli islenýän şekillere we ululyklara metal listleri şekillendirmek, kesmek ýa-da emele getirmek üçin ulanylýar.Awtoulag, howa, howa, elektronika we enjam öndürmek ýaly pudaklarda giňden ulanylýan metal möhürleme prosesiniň möhüm bölegi bolup durýar.
Awtoulag möhürlemesi ölüler, metal möhürleme prosesi arkaly ulaglar üçin dürli komponentleri we beden böleklerini döretmek üçin awtoulag önümçiliginde ulanylýan ýöriteleşdirilen gurallardyr.Bu komponentlere korpus panelleri, çarçuwaly bölekler, hereketlendiriji duralgalar, ýaýlar we beýleki gurluş we bezeg elementleri girip biler.Bu bölekleriň takyk we yzygiderli öndürilmegi howpsuz we ygtybarly ulaglary gurmak üçin zerurdyr.
        
Awtoulag metal möhürleme öl dizaýny, ulag bölekleriniň öndürilmegi üçin örän çylşyrymly prosesdir.Awtoulaglar üçin takyk böleklere list metal şekillendirýän ýöriteleşdirilen gurallary döretmegi öz içine alýar.Dizaýn pikirleri material saýlamagy, bölek geometriýany we gural çylşyrymlylygyny öz içine alýar.Beden panelleri, çarçuwanyň agzalary we gurluş bölekleri üçin dizaýn, material ulanylyşyny optimizirlemek bilen howpsuzlyk we öndürijilik standartlaryna laýyk gelmelidir.