TTM barlaýjy gural, kebşirleýiş gurallary we möhür basýan önüm öndüriji we hyzmat ediji

Kompaniýanyň tertibi

TTM Topary 2011-nji ýylda metal möhürleýji ölüleri we möhürleme gurallaryny, kebşirleýji enjamlary we kebşirleýiş enjamlaryny we awtoulag pudagy üçin awtomatlaşdyryş enjamlaryny öndüriji hökmünde döredildi.Döredileli bäri, “Dogruçyllyk, innowasiýa, müşderi we TTM üçin özara peýda” diýen ýörelgelere eýerdik we garaşsyz innowasiýa ösüşini dowam etdirýäris.

Bir gezeklik çözgüdiň peýdalary

Aňsat işlemek üçin niýetlenendir.

Taslamanyň býudjetini azaltmak.

Umumy proses derňewi arkaly önümçiligiň hilini we yzygiderliligini ýokarlandyryň.

Aragatnaşyk we dolandyryş çykdajylaryny azaltmak.

Taslama üçin öňdebaryjy wagty gysgaltyň.

 

 

Toparymyz

Taslama toparymyz bu pudakda Germaniýanyň ýokary derejeli tehniki hünärmenleri tarapyndan giňden dolandyrylýar.Designhli dizaýnlarymyz esasy önümçilik standartyna laýyk geler.Birnäçe ýyllyk tejribe, kompaniýamyz meýilnamalaşdyrmakdan, tutuş çyzgy düzüliş nagşyny düzmekden, 3D tanamakdan we dinamiki simulýasiýadan çyzgy dizaýnyna çenli ähli taraplaýyn mümkinçilikleri ösdürdi.Awtoulag enjamlary pudagyna umumy tehniki çözgüdi bermäge borçlanarys.

 

 

20230717-F19A3218
hxabout4

Maksatlarymyz

Müşderiniň jemi kanagatlanmagy

Hil we innowasiýa

Wagtynda eltip bermek

Win-Win hyzmatdaşlygy

Şahadatnamamyz

1
2

Kompaniýanyň medeniýeti

Işgärler kärhananyň iň gymmatly baýlygydyr.Biz elmydama adamlara gönükdirilen we netijeli önümçiligiň dolandyryş pelsepesine eýerýäris.Şonuň üçin işgärler üçin hünär we howpsuzlyk bilen baglanyşykly hünär bilimlerini bermegi dowam etdirýäris.

Işgärlerimize sarpa goýýarys we wepalylygy, yhlaslylygy we zähmeti ösdürýän oňyn iş gurşawyny döretmäge çalyşýarys.Işgärler üçin syýahat, doglan gün dabarasy we sport ýaly yzygiderli çäreleri guraň.Hünär derejesini we howpsuzlyk bilimlerini ýokarlandyrmak üçin hünär endiklerini öwrediň we ýangyn howpsuzlygy okuwlaryny beriň.

hxabout5

Üç sekiz aýal güni

hxabout6

Topar kubogy

hxabout7

Doglan güni şüweleňi

hxabout8

2019 Hoş geldiňiz

hxabout9

Barbecue kompaniýasy

hxabout10

2018 Daşarky okuw ösüşi

Taryh