Qualityokary hilli Awtoulag Kasting progressiw öl öndüriji we Zawod

Öňe sürülýän ölleri guýmak awtoulag guýma önümçiliginde ulanylýan gurallardyr.Ol eredilen metal sanjym etmek, kesmek we timarlamak ýaly belli amallary ýerine ýetirýän birnäçe iş stansiýalaryndan durýar.Ölümleriň yzygiderli hereketi üznüksiz önümçilige, hasyllylygy ýokarlandyrmaga, hilini ýokarlandyrmaga we çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýär.Has oňat ölçegli gözegçiligi we yzygiderliligi üpjün edýär we awtoulag guýma önümçiligi üçin möhüm ähmiýete eýe bolan material galyndylaryny azaldýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň ösüşi

 • 2011-nji ýylda ŞenZhen şäherinde TTM döredildi.
 • 2012-nji ýylda “DongGuan” -a geçmek;Magna International Inc. bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak.
 • 2013-nji ýylda has ösen enjamlar bilen tanyşdyrmak.
 • 2016-njy ýylda uly göwrümli CMM enjamlary we 5 ok CNC enjamlary hödürlendi;OEM Ford Completed Porsche, Lamborghini we Tesla CF taslamalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.
 • 2017-nji ýylda häzirki ösümlik ýerleşýän ýerine geçmek;CNC 8-den 17 topluma çenli ýokarlandy.“Top Talent Automotive Fixtures & Jigs Co.Ltd” döredildi
 • 2018-nji ýylda LEVDEO awtoulag bilen hyzmatdaşlyk edip, awtoulag öndürmek liniýasyny tamamlady.4 okly ýokary tizlikli CNC girizildi, CNC-iň umumy mukdary 21-e ýetdi.
 • 2019-njy ýylda “Dongguan Hong Xing Tool & Die Manufacturer Co., Ltd” döredildi.(Bir duralga hyzmaty Tes Tesla Şanhaý we Sodecia Germaniýa bilen hyzmatdaşlyk etdi.Awtomatlaşdyrmak üçin täze gözleg we barlaghana gurdy.
 • 2020-nji ýylda SA-da OEM ISUZU bilen hyzmatdaşlyk etdi; RG06 bir gezeklik hyzmatyny tamamlady.
 • 2021-nji ýylda dünýä derejesindäki kärhana döretmek üçin hil ynamy bilen öňe gitmek.
 • 2022-nji ýylda Dongguan şäherinde TTM Toparyň ofisi, Täze CNC 4 ok * 5 toplum, New Press * 630 tonna, Hexagon Absolute Arm döredildi.
 • 2023-nji ýylda TTM armatura we kebşirleýiş armatura işini barlamak üçin täze zawod gurýar;2000T basyň.
kebşirleýji armatura we armatura zawody

Gurluş we kebşirleýiş gaplary zawodyny barlamak (Jemi meýdany: 9000m²)

metal möhürleme ölýär, progressiw ölýär we teansfer ölýär we öndüriji we zawod

Marka gurallary we ölýänler we öndürilen bölekler zawody (Jemi meýdany: 16000m²)

Gysgaça syn

Esasy jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý Marka ady: TTM
Model belgisi.Marka guraly şekillendiriş tertibi: Dökmek
Haryt materialy: Polat önümi: Awtoulag galyndylary
Önümiň ady: möhürleme gurallary material: Polat / guýma /
Ölçegi: Dizaýn standart komponentlerine özleşdirmek ýa-da esas: Standard Lifter / düzülip bilner
Ulanylyşy: Awtoulag ölü toplumy: Polat / guýma
Galyndy ömri: 5-10 ýyl Galyndy bazasy: Ösüş / Geçmek / Tandem
Şahadatnama: IS09001 / TUV Agramy: dizaýna esaslanýar

Önümleriň beýany

Marka ady OEM
Haryt ady Metal möhürlemek ölýärOra-da möhürleme guraly
Çydamlylyk Mbezeg we forma +/- 0.8mm, deşik 0.6mm, genera bezegi we görnüşi +/- 1,5mm.
Material SKD11, SKD61, Cr12MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi Katia, UG, Awtoform
Standart IS09001
ÖlGörnüşi Goşma ölmek,GeçirmekÖl, progressiw ölTopar ölýärýa-daTandem ölboýunçacustomeriň talaplary
Ilkinji synag 8-12 hepdesoňdizaýny tassyklandy
ÖlDurmuş Müşderä bagly 'sönümçilik kuwwaty
Hil tassyklaýar CMM / Mawy ýagtylyk skaner hasabaty, müşderini adaty ýagdaýda saýtda satyn almagyny hoş geldiňiz
Bukja Nusgalar üçin plastmassa ýa-da agaç guty, agaçmöhürlemek üçin tabakýa-da ýalybaşynamüşderiniň talaplary

Awtoulag guýma progressiw ölmek awtoulag guýma önümçiliginde ulanylýan ýörite guraldyr.Highokary takyklyk we ýokary netijelilik bilen awtoulag guýmalaryny yzygiderli öndürip bilýän progressiw örtükli maşynlar üçin niýetlenendir.Öňe gidýän öl, hersi belli bir amaly ýerine ýetirýän birnäçe stansiýadan durýar.Bu stansiýalar, guýma boşluklaryndan ybarat bolup, awtoulag guýulmagynyň islenýän görnüşini emele getirmek üçin ýokary basyşda eredilen metal ýa-da ergin sanjylýar.Beýleki stansiýalarda kesmek, saç syrmak, arassalamak we beýleki bezeg işleri bolup biler.Öňe gidýän ölüm, bu stansiýalaryň üsti bilen kastingiň yzygiderli hereket etmegi üçin niýetlenendir, her stansiýa kastingde belli bir operasiýa edýär.Bu yzygiderli hereket, her bir stansiýa soňky awtoulag guýulýança belli bir wezipeleri ýerine ýetirip, üznüksiz önümçilik prosesine mümkinçilik berýär.Öňe gidýän ölüleri ulanmak bilen awtoulag öndürijileri has ýokary hasyl gazanyp, bölek hilini ýokarlandyryp we adaty guýma usullary bilen deňeşdirilende önümçilik çykdajylaryny azaldyp bilerler.Öňe gidýän öller, guýma ölçeglerine has berk gözegçilik etmäge, bölekleriň yzygiderliligini ýokarlandyrmaga we material galyndylaryny azaltmaga mümkinçilik berýär.Umuman aýdanyňda, awtoulag guýma progressiw ölüler, ýokary hilli, ýokary hilli önümçilige netijeli we tygşytly görnüşde mümkinçilik berýän awtoulag guýma önümçiliginde esasy gurallardyr.

Öňe gidýän ölü möhürlemek üçin ISO dolandyryş ulgamy

möhürleme progressiw öl ISO dolandyryş ulgamy

Awtoulag progressiw Die toparymyz

352-den gowrak işgärimiz bar, olaryň 80% -i ýokary tehniki inersenerler.Gurallar bölümi: 130 işgär, Kebşirleýiş enjamy bölümi: 60 işgär, Gurluş bölümini barlamak: 162 işgär, Bizde professional satuw we taslama dolandyryş topary bar, RFQ-den önümçilik, iberiş, satuwdan soň biziň toparymyz. müşderilerimiz üçin ähli problemalary hytaý, iňlis we nemes dillerinde çözüp biler.

Öňe gidişlik
Awtoulag guýma progressiw öl öndüriji

Üstünliklerimiz

1. Awtomatiki önümçilikde we kärhanany dolandyrmakda baý tejribe.

2. Wagt bellemek we çykdajylary tygşytlamak, aragatnaşyk amatlylygy, müşderiniň girdejisini ýokarlandyrmak üçin möhürleme guraly, gurallary barlamak, kebşirleýji gurallar we öýjükler üçin “One Stop Service”.

3.GD & T-ni bir bölek bilen gurnama komponentiniň arasynda gutarmak üçin hünärmen in engineeringenerçilik topary.

4.Turnkey Solution Service-möhürleme guraly, armaturany barlamak, kebşirleýiş enjamlary we öýjükleri bir topar bilen.

5. Halkara tehniki goldaw we hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlygy bilen güýçli ukyp.

6.Big kuwwaty: Gurluşy barlamak, 1500 toplum / ýylda; Kebşirleýji armatura / öýjükler, ýylda 400-600 toplum;Marka gurallary, ýylda 200-300 toplum.

Esasy taslamalar möhür basmagyň we möhürleme gurallarynyň tejribesi

Haryt .Yl Taslama Gural Etrap
1 2021 GM-A100 10 Meksika
2 2021 C234 4 Meksika
3 2021 Daşamak / Batareýa ýaýy 18 Günorta Afrika
4 2021 Q20-066 12 ABŞ / Kanada
5 2021 VW / AUDI 10 Meksika
6 2021 TESLA 5 Meksika
7 2022 TESLA MODEL Y. 12 ABŞ / Meksika
8 2022 Audi Q5 9 Meksika
9 2022 GM C223-L232 16 Meksika
10 2022 DAIMLER_MMA P04562 6 Germaniýa
11 2022 Ford P703 Täzeleme guraly 18 Günorta Afrika
12 2022 FMCSA P703M 7 Günorta Afrika
13 2022 Gural ISRI 6 Braziliýa
14 2022 JETTA PA2 PROYECT 6 ABŞ / Meksika
15 2022 Audi 192C 8 ABŞ / Meksika
16 2022 BMW 5 Çehiýa
17 2022 WW TYRON 6 Meksika
18 2022 Daimler AG 6 Germaniýa

Öňe gidiş önümçilik merkezi

Uly CNC Maşynlarymyz barlygy sebäpli uly göwrümli dürli ölçeg möhürleme gurallaryny gurup bileris.Freze, üweýji, sim kesiji maşynlar we buraw maşynlary ýaly dürli mehaniki enjamlar bilen gaýtadan işlemek prosesine netijeli we takyk gözegçilik edip bileris.

2 smena işleýän 25 sany CNC toplumy

3-okly CNC 3000 * 2000 * 1500 toplumy

3-okly CNC 3000 * 2300 * 900 toplumy

3-okly CNC 4000 * 2400 * 900 toplumy

1-okly CNC 4000 * 2400 * 1000 toplumy

3-okly CNC 6000 * 3000 * 1200 toplumy

4-okly CNC 800 * 500 * 530 toplumy

9 3-okly CNC 900 * 600 * 600 toplumy

3-okly CNC 1100 * 800 * 500 toplumy

3-okly CNC 1300 * 700 * 650 toplumy

3-okly CNC 2500 * 1100 * 800 toplumy

Ösüşiň ölmegi
2
图片 5

5 ok CNC-maşyn

Ösüş

4 Ok CNC-Maşyn

Progressive Die Assambleýasy

progressiw ölmek ussahanasy

Progressiw Die metbugat merkezi

图片 7

Tonnage 630T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 4000 * 2000

Ösüş

Tonnage: 800T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 4000 * 2000

Öňe gidişlik

Tonnage 1250T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 5500 * 2500

“Progressive Die” kast etmek üçin CMM ölçeg merkezi

OGowy taýýarlykly işgärler, her bir programmamyzda her gezek alada ederler.CMM-de iň uly kanagatlanmak üçin müşderiden ähli talaplary edip bileris.

3 CMM toplumy, 2 çalşyk / gün (Mon-Sat smenasyna 10 sagat)

CMM, 3000 * 1500 * 1000, Leaderolbaşçy CMM, 1200 * 600 * 600, Lider gök-ýagty skaner

CMM, 500 * 500 * 400, Hexagon 2D proýektor, gatylyk synagy


 • Öňki:
 • Indiki: