Önümçilik we dizaýn Awtoulag listi metal möhürlemek ölýär

Metal möhürleme ölü, metallary takyk böleklere şekillendirmek, kesmek ýa-da emele getirmek üçin önümçilikde ulanylýan ýöriteleşdirilen guraldyr.Iki esasy bölekden durýar: erkek komponent, ýa-da urmak, aýal komponent ýa-da ölmek.Bu bölekler birleşdirilende, islenýän şekili döredip, metaldan güýç ulanýarlar.Metal möhürleme ölüleri metal böleklerini netijeli we ýokary takyk öndürmek üçin awtoulag, howa we elektronika ýaly dürli pudaklarda möhüm ähmiýete eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň ösüşi

 • 2011-nji ýylda ŞenZhen şäherinde TTM döredildi.
 • 2012-nji ýylda “DongGuan” -a geçmek;Magna International Inc. bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak.
 • 2013-nji ýylda has ösen enjamlar bilen tanyşdyrmak.
 • 2016-njy ýylda uly göwrümli CMM enjamlary we 5 ok CNC enjamlary hödürlendi;OEM Ford Completed Porsche, Lamborghini we Tesla CF taslamalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.
 • 2017-nji ýylda häzirki ösümlik ýerleşýän ýerine geçmek;CNC 8-den 17 topluma çenli ýokarlandy.“Top Talent Automotive Fixtures & Jigs Co.Ltd” döredildi
 • 2018-nji ýylda LEVDEO awtoulag bilen hyzmatdaşlyk edip, awtoulag öndürmek liniýasyny tamamlady.4 okly ýokary tizlikli CNC girizildi, CNC-iň umumy mukdary 21-e ýetdi.
 • 2019-njy ýylda “Dongguan Hong Xing Tool & Die Manufacturer Co., Ltd” döredildi.(Bir duralga hyzmaty Tes Tesla Şanhaý we Sodecia Germaniýa bilen hyzmatdaşlyk etdi.Awtomatlaşdyrmak üçin täze gözleg we barlaghana gurdy.
 • 2020-nji ýylda SA-da OEM ISUZU bilen hyzmatdaşlyk etdi; RG06 bir gezeklik hyzmatyny tamamlady.
 • 2021-nji ýylda dünýä derejesindäki kärhana döretmek üçin hil ynamy bilen öňe gitmek.
 • 2022-nji ýylda Dongguan şäherinde TTM Toparyň ofisi, Täze CNC 4 ok * 5 toplum, New Press * 630 tonna, Hexagon Absolute Arm döredildi.
 • 2023-nji ýylda TTM armatura we kebşirleýji armatura işini barlamak üçin täze zawod gurýar;2000T basyň.
kebşirleýji armatura we armatura zawody

Gurluş we kebşirleýiş gaplary zawodyny barlamak (Jemi meýdany: 9000m²)

metal möhürleme ölýär, progressiw ölýär we teansfer ölýär we öndüriji we zawod

Marka ölüler we gurallar we işlenen bölekler zawody (Jemi meýdany: 16000m²)

Marka ölmegiň beýany

Haryt ady Marka ölmek
Çydamlylyk Mbezeg we forma +/- 0.8mm, deşik 0.6mm, genera bezegi we görnüşi +/- 1,5mm.
Material DP780 CR420 we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi Katia, UG, Awtoform
Standart IS09001
ÖlGörnüşi Goşma ölmek, möhür basmakGeçirmekÖl, möhür basmak progressiw ölTopar ölýärýa-daTandem ölboýunçacustomeriň talaplary
Ilkinji synag 8-12 hepdesoňdizaýny tassyklandy
ÖlDurmuş Müşderä bagly 'sönümçilik kuwwaty
Hil tassyklaýar CMM / Mawy ýagtylyk skaner hasabaty, müşderini adaty ýagdaýda saýtda satyn almagyny hoş geldiňiz
Bukja Nusgalar üçin plastmassa ýa-da agaç guty, agaçmöhürlemek üçin tabakýa-da ýalybaşynamüşderiniň talaplary

 

Awtoulag önümçiligi köp bil baglaýarmöhür basmak ölýärmetal bölekleriniň giň toplumyny öndürmek üçin.Bu möhürleme ölüleri ulaglarda ulanylýan dürli komponentleri emele getirmek we emele getirmek üçin zerurdyr.Köplenç ulanyp öndürilýän awtoulag metal bölekleriniň käbirimöhür basmak ölýärkorpus panelleri, çarçuwaly we gurluş düzüm bölekleri, ýaýlar we gurnama komponentleri, içki komponentler, hereketlendiriji we geçiriji bölekler, tükenik ulgamynyň bölekleri, asma we dolandyryş komponentleri, ýapyklar we berkitmeler, howpsuzlyk komponentleri, tigir we tormoz ulgamynyň bölekleri we elektrik we sim bölekleri we ş.m.
Marka ölüleri, gapylar, penjireler, kapotlar, üçekler we magistral gapaklary ýaly awtoulaglaryň daşky panellerini döretmek üçin ulanylýar.Bu paneller köplenç polatdan ýa-da alýuminden ýasalýar we ulagyň dizaýnyna laýyk takyk şekillendirilmegini we emele gelmegini talap edýär.
Marka ölüleri, ulagyň bedenine güýç we goldaw berýän çarçuwaly agzalary, şassi komponentlerini we beýleki gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.Bu komponentler ulagyň howpsuzlygy we berkligi üçin möhümdir.
Marka ölüleri, dürli dwigateller, duralgalar we hereketlendirijiniň duralgalary, asma bölekleri we işleýiş ulgamynyň diregleri ýaly dürli ulag böleklerini dakmak we berkitmek üçin ulanylýar.
Marka ölüleri, oturgyç çarçuwalary, howpsuzlyk kemerleri, dolandyryş panelleri we konsol bölekleri ýaly içki bölekleri döretmek üçin ulanylýar.Bu komponentler köplenç çylşyrymly geometriýany we dizaýnynda takyklygy talap edýär.
Dwigatel örtükleri, ýylylyk galkanlary we geçiriji jaýlar ýaly käbir hereketlendiriji we geçiriji komponentler möhür basmak arkaly öndürilýär.Bu bölekler ulagyň hereketlendirijisiniň dogry işlemegi üçin möhümdir.
Marka ölüleri, flanesler, ýaýlar we ýylylyk galkanlary ýaly egzoz ulgamynyň böleklerini döretmek üçin ulanylýar.Bu bölekler, işleýiş ulgamynyň dogry ýygnalmagyny üpjün etmek üçin takyk öndürilmelidir.
Asma ýaýlar, dolandyryş gollary we rul baglanyşyk bölekleri ýaly komponentler möhür basmak bilen öndürilýär.Bu bölekler ulagyň işlemegi we rahatlygy üçin möhümdir.
Marka ölüleri, ulagyň ýapylmagy we berkitme ulgamlary, şol sanda gapy çeňňekleri, berkitmeler we hüjümçi plitalary öndürmek üçin ulanylýar.
Howpsuzlyk bilen baglanyşykly bölekler, howpsuzlyk kemerleri, howa ýassygy jaýlary we beýleki çäklendiriji ulgam bölekleri köplenç möhür basmak arkaly döredilýär.Howpsuzlyk ulgamlarynyň dogry işlemegini üpjün etmek üçin takyklyk zerurdyr.
Marka ölüleri, tigir tekerleri, konsentratorlar we rotor şlýapalary we jaň kysmy ýaly tormoz ulgamynyň bölekleri ýaly dürli tigir böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.
Käbir elektrik we sim bölekleri, meselem, birleşýän gutular we batareýa gaplary, möhür basmak arkaly öndürilýär.
Marka ölüleri, bu metal bölekleriniň takyk we yzygiderliligi bilen köpçülikleýin öndürilmegine mümkinçilik bermek bilen awtoulag pudagynda möhüm rol oýnaýar.Olaryň netijeliligi we berk çydamlylygy üpjün etmek ukyby ulaglaryň hilini we howpsuzlygyny saklamak üçin zerurdyr.

Stamping Die üçin ISO dolandyryş ulgamy

möhürleýji öndüriji
metal möhürlemek ölýär

Awtoulag möhürleme toparymyz

352-den gowrak işgärimiz bar, olaryň 80% -i ýokary tehniki inersenerler.Marka ölü bölümi: 130 işgär, Kebşirleýiş jig bölümi: 60 işgär, Gurluş bölümini barlamak: 162 işgär, Bizde professional satuw we taslama dolandyryş topary, uzak möhletli hyzmat daşary ýurt taslamalary, RFQ-den önümçilik, iberiş, satuwdan soň, biziň topar müşderilerimiz üçin hytaý, iňlis we nemes dillerinde ähli meseleleri çözüp biler.

möhürleme dizaýny
metal möhürleme satuwy

Üstünliklerimiz

1. Awtomatiki önümçilikde we kärhanany dolandyrmakda baý tejribe.

2. Wagt bellemek we çykdajylary tygşytlamak, aragatnaşyk amatlylygy, müşderiniň girdejisini ýokarlandyrmak üçin möhürleme guraly, gurallary barlamak, kebşirleýji gurallar we öýjükler üçin “One Stop Service”.

3.GD & T-ni bir bölek bilen gurnama komponentiniň arasynda gutarmak üçin hünärmen in engineeringenerçilik topary.

4.Turnkey Solution Service-möhürleme guraly, armaturany barlamak, kebşirleýiş enjamlary we öýjükleri bir topar bilen.

5. Halkara tehniki goldaw we hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlygy bilen güýçli ukyp.

6.Big kuwwaty: Gurluşy barlamak, 1500 toplum / ýylda; Kebşirleýji armatura / öýjükler, ýylda 400-600 toplum;Marka ölýär, ýylda 200-300 toplum.

Esasy taslamalarda möhür basmagyň tejribesi

Haryt .Yl Taslama Gural Etrap
1 2021 GM-A100 10 Meksika
2 2021 C234 4 Meksika
3 2021 Daşamak / Batareýa ýaýy 18 Günorta Afrika
4 2021 Q20-066 12 ABŞ / Kanada
5 2021 VW / AUDI 10 Meksika
6 2021 TESLA 5 Meksika
7 2022 TESLA MODEL Y. 12 ABŞ / Meksika
8 2022 Audi Q5 9 Meksika
9 2022 GM C223-L232 16 Meksika
10 2022 DAIMLER_MMA P04562 6 Germaniýa
11 2022 Ford P703 Täzeleme guraly 18 Günorta Afrika
12 2022 FMCSA P703M 7 Günorta Afrika
13 2022 Gural ISRI 6 Braziliýa
14 2022 JETTA PA2 PROYECT 6 ABŞ / Meksika
15 2022 Audi 192C 8 ABŞ / Meksika
16 2022 BMW 5 Çehiýa
17 2022 WW TYRON 6 Meksika
18 2022 Daimler AG 6 Germaniýa

Marka Die önümçilik merkezi

Uly CNC Maşynlarymyz barlygy sebäpli uly ölçegleri goşmak bilen dürli ölçegli möhürleme görnüşlerini gurup bileris.Freze, üweýji, sim kesiji maşynlar we buraw maşynlary ýaly dürli mehaniki enjamlar bilen gaýtadan işlemek prosesine netijeli we takyk gözegçilik edip bileris.

2 smena işleýän 25 sany CNC toplumy

3-okly CNC 3000 * 2000 * 1500 toplumy

3-okly CNC 3000 * 2300 * 900 toplumy

3-okly CNC 4000 * 2400 * 900 toplumy

1-okly CNC 4000 * 2400 * 1000 toplumy

3-okly CNC 6000 * 3000 * 1200 toplumy

4-okly CNC 800 * 500 * 530 toplumy

9 3-okly CNC 900 * 600 * 600 toplumy

3-okly CNC 1100 * 800 * 500 toplumy

3-okly CNC 1300 * 700 * 650 toplumy

3-okly CNC 2500 * 1100 * 800 toplumy

möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär
möhür basýan zawod

5 ok CNC-maşyn

awtoulag möhüri ölýär

4 Ok CNC-Maşyn

Marka Die ýygnak merkezi

möhür basýan zawod

Marka Die metbugat merkezi

möhürleme önümçiligi

Tonnage 630T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 4000 * 2000

möhür basmak önümçiligi we dizaýny

Tonnage: 800T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 4000 * 2000

metal möhürlemek ölýär

Tonnage 1250T: Bolster ululygy: rulon iýmitlendiriji bilen 5500 * 2500

Stamping Die üçin CMM ölçeg merkezi

möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär
möhür basmak ölýär

OGowy taýýarlykly işgärler, her bir programmamyzda her gezek alada ederler.CMM-de iň uly kanagatlanmak üçin müşderiden ähli talaplary edip bileris.

3 CMM toplumy, 2 çalşyk / gün (Mon-Sat smenasyna 10 sagat)

CMM, 3000 * 1500 * 1000, Leaderolbaşçy CMM, 1200 * 600 * 600, Lider gök-ýagty skaner

CMM, 500 * 500 * 400, Hexagon 2D proýektor, gatylyk synagy


 • Öňki:
 • Indiki: