progressiw ölmek
Öňe gidiş öl, yzygiderli takyklyk bilen ýokary göwrümli bölekleri netijeli öndürmek üçin önümçilikde ulanylýan ýöriteleşdirilen guraldyr.Adatça awtoulag, elektronika we enjamlar ýaly pudaklarda ulanylýar.Ölüm metaldan ýa-da başga bir materialdan geçýän birnäçe stansiýadan ýa-da basgançakdan durýar.Her stansiýada kesmek, egilmek ýa-da emele getirmek ýaly belli bir amal edilýär.Ölümiň üsti bilen material öňe barýarka, yzygiderli köpelýär, netijede doly emele gelen bölek bolýar. Öňe gidýän öller, tizligi we çykdajylylygy bilen meşhurdyr, sebäbi köp sanly gurnama ýa-da gural üýtgemegine zerurlygy aradan aýyrýar, önümçilik wagtyny we zähmet çykdajylaryny azaldýar.Çylşyrymly geometriýa we berk çydamlylykly bölekleri döretmek üçin amatlydyr.Mundan başga-da, öňe gidiş öller, köp taraplylygyny ýokarlandyryp, bir gezek deşmek, örtmek we nagyşlamak ýaly aýratynlyklary öz içine alyp biler.
Öňe gidýän öller häzirki zaman önümçilik proseslerinde, önümçiligi tertipleşdirmekde we köp bölekleriň we bölekleriň netijeli we yzygiderli ýasalmagyny üpjün etmekde möhüm elementdir.