Hytaýda iň oňat awtoulag kebşirleýji armatura öndürijisi we zawody

Kebşirleýiş gurallary, kebşirleýiş amallary wagtynda iş böleklerini ygtybarly saklamak we ýerleşdirmek üçin metal işlemekde we kebşirlemekde ulanylýan ýöriteleşdirilen guraldyr.Kebşirleýiş işinde takyk deňleşmegi, durnuklylygy we yzygiderliligi üpjün edýär, ýalňyşlyklary azaldýar we kebşirlenen bogunlaryň hilini ýokarlandyrýar.Kebşirleýiş enjamlary, adatça, belli bir taslamalar üçin ýörite döredilen we kebşirleýiş işiniň talaplaryna baglylykda ýönekeý ýa-da çylşyrymly bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň ösüşi

 • 2011-nji ýylda ŞenZhen şäherinde TTM döredildi.
 • 2012-nji ýylda “DongGuan” -a geçmek;Magna International Inc. bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak.
 • 2013-nji ýylda has ösen enjamlar bilen tanyşdyrmak.
 • 2016-njy ýylda uly göwrümli CMM enjamlary we 5 ok CNC enjamlary hödürlendi;OEM Ford Completed Porsche, Lamborghini we Tesla CF taslamalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.
 • 2017-nji ýylda häzirki ösümlik ýerleşýän ýerine geçmek;CNC 8-den 17 topluma çenli ýokarlandy.“Top Talent Automotive Fixtures & Jigs Co.Ltd” döredildi
 • 2018-nji ýylda LEVDEO awtoulag bilen hyzmatdaşlyk edip, awtoulag öndürmek liniýasyny tamamlady.4 okly ýokary tizlikli CNC girizildi, CNC-iň umumy mukdary 21-e ýetdi.
 • 2019-njy ýylda “Dongguan Hong Xing Tool & Die Manufacturer Co., Ltd” döredildi.(Bir duralga hyzmaty Tes Tesla Şanhaý we Sodecia Germaniýa bilen hyzmatdaşlyk etdi.Awtomatlaşdyrmak üçin täze gözleg we barlaghana gurdy.
 • 2020-nji ýylda SA-da OEM ISUZU bilen hyzmatdaşlyk etdi; RG06 bir gezeklik hyzmatyny tamamlady.
 • 2021-nji ýylda dünýä derejesindäki kärhana döretmek üçin hil ynamy bilen öňe gitmek.
 • 2022-nji ýylda Dongguan şäherinde TTM Toparyň ofisi, Täze CNC 4 ok * 5 toplum, New Press * 630 tonna, Hexagon Absolute Arm döredildi.
 • 2023-nji ýylda TTM armatura we kebşirleýiş armatura işini barlamak üçin täze zawod gurýar;2000T basyň.
kebşirleýji armatura we armatura zawody

Gurluş we kebşirleýiş gaplary zawodyny barlamak (Jemi meýdany: 9000m²)

metal möhürleme ölýär, progressiw ölýär we teansfer ölýär we öndüriji we zawod

Marka gurallary we ölýänler we öndürilen bölekler zawody (Jemi meýdany: 16000m²)

Önümleriň beýany

Haryt ady Kebşirleýji gural
Arza Awtoulag CCB, Öň tarapy, WS Bahar baglanyşygy, Öň bamper we ş.m.
Kebşirleýiş görnüşi Düwürtik kebşirlemek, ark kebşirlemek, (CNC / Assambleýa) Specialörite kebşirleýji gural
Pnewmatik komponent markasy SMC, FESTO, TUENKERS, CKD, El bilen gysgyç
Elektrik komponentiniň markasy OMRON, Mitsubishi, Siemens, Balluff
Material (Blok, ýerleşýän ýer) 45 # Polat, mis, poslamaýan polat
Işleýiş ýoly Robot kebşirlemek, el bilen kebşirlemek, machineörite maşyn kebşirlemek
Dolandyryş ýoly Howa gözegçiligi (Pnewmatik dolandyryş klapan), Elektrik gözegçiligi (Solenoid klapan), Gollanma, Solenoid klapan gerek däl Birikdiriji wyklýuçatel beriň
Gysmak ýoly Pnewmatik, Gollanma
Kebşirleýiş öýjügi bilen aragatnaşyk ýoly EtherCAT, PROFINET, CC-LINK
Aragatnaşyk releli gutusy Elektrik gutusynyň sim usuly, Çalt rozetka görnüşi, Solenoid klapan adasynyň görnüşi
Kebşirleýiş armaturasynyň esasy görnüşi Onerde berkidilen, Positionerleşýän / Flip Taý
Geçiriji ýol Layereke gatlak turbasy, ýalyn saklaýjy turba, mis / poslamaýan polat turbasy
Armatura ýüzüni bejermek Tingiwopis, tingiwopis + Gara oksidlenme, sink bilen örtülen, poroşok boýag
Gurşun wagty Dizaýn we dizaýn gözden geçirmek üçin 2-4 hepde;
Dizaýn tassyklanylandan soň önümçilik üçin 10-12 hepde
Howa gatnawy üçin 7-10 iş güni;
Okean suwa düşmek üçin 4-5 hepde
Ölüm Müşderiniň önümçilik kuwwatyna baglydyr
Hil ätiýaçlandyryşy CMM barlagy
Nusgalar bilen synag
Sahypada satyn almak
Onlaýn wideo web konferensiýasy Satyn almak
Satyn almak meselesini çözmek
Bukja Nusgalar üçin agaç gutular; Gurluşlar üçin agaç gutular ýa-da paletler;

Awtoulagkebşirleýji enjamlarawtoulag öndürmekde möhüm gurallardyr.Bu ýöriteleşdirilen enjamlar, şassiniň, korpus panelleriniň we beýleki möhüm bölekleriň kebşirlemegini aňsatlaşdyrýan dürli komponentleriň takyk deňleşdirilmegini we ýygnalmagyny üpjün etmek üçin niýetlenendir.Bu giňişleýin synda, awtoulag kebşirleýiş enjamlarynyň möhüm taraplaryny, şol sanda ähmiýetini, dizaýn pikirlerini, ýasama önümlerini, hil gözegçiligini we awtoulag pudagynda tutýan ornuny öwreneris.1. Awtoulag kebşirleýiş enjamlarynyň ähmiýeti:
Awtoulag kebşirleýiş enjamlary birnäçe sebäplere görä awtoulag öndürmekde möhüm rol oýnaýar: Takyklyk: yzygiderli we takyk kebşirlere alyp barýan komponentleriň takyk deňleşmegini üpjün edýär.Bu ulagyň gurluş bitewiligi we howpsuzlygy üçin möhümdir.
Netijeliligi: Kebşirleýiş enjamlary gurnama işini çaltlaşdyrýar, önümçilik wagtyny we zähmet çykdajylaryny azaldýar.Hil kepilligi: Bölekleri dogry ýerlerde saklamak bilen, enjamlar soňky önümdäki ýalňyşlyklar we kemçilikler töwekgelçiligini azaldýar.Yzygiderlilik: Gurluşlar, ulagyň birmeňzeş hiline ýetmek üçin zerur bolan operatoryň ussatlyk derejesine garamazdan yzygiderli netijeleri berýär.2. Dizaýn pikirleri: Awtoulag kebşirleýiş enjamlaryny dizaýn etmek, dürli faktorlary üns bilen gözden geçirmegi öz içine alýan çylşyrymly prosesdir: Ulag modeli: Gurluşyň dizaýny öndürilýän ulagyň aýratyn görnüşine we modeline laýyk gelmelidir.Munuň üçin ulagyň gurnama talaplaryna çuňňur düşünmegi talap edýär.Bölümiň ýerleşişi: Gurluş, beden panelleri, şassi bölümleri we çarçuwanyň bölekleri ýaly dürli ulag serişdelerini takyk ýerleşdirmeli.Bu takyk ýerleşiş nokatlaryny, gysyş mehanizmlerini we goldaw gurluşlaryny öz içine alýar.Çydamlylyk we deňleşdirme: Inersenerler komponentleriň bir-birine doly laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk çydamlylygy we deňleşdiriş talaplaryny göz öňünde tutmalydyrlar.
Material saýlamak: Gurluş üçin materiallary saýlamak gaty möhümdir.Kebşirleýiş işine çydamly, ýylylyga çydamly we berk bolmaly.Ergonomika: Gurluşlar ulanylyş aňsatlygy we operatoryň howpsuzlygy üçin dizaýn edilmelidir.Kebşirleýiş amallary wagtynda elýeterlilik, görünmek we ergonomika baradaky pikirleri öz içine alýar.3. Armatura önümçiligi:
Awtoulag kebşirleýiş enjamlarynyň ýasalmagy birnäçe basgançagy öz içine alýar:
CAD dizaýny: Dizaýnerler, her bir bölek üçin ýerleşişini, ugruny we gysyş nokatlaryny görkezip, guralyň jikme-jik 3D CAD modellerini döredýärler.Material saýlamak: Dizaýn aýratynlyklaryna esaslanyp, guralyň gurluşygy üçin degişli materiallar, köplenç polat ýa-da alýumin saýlanýar.Komponent önümçiligi: Goldaw gurluşlary, gysgyçlar we ýerleşiş elementleri ýaly aýratyn komponentler, CNC işleýşi we beýleki ýöriteleşdirilen usullar bilen takyk öndürilýär.Kebşirleýiş we gurnama: Ussat kebşirleýjiler we tehnikler komponentleri takyk we ygtybarly birleşdirmegini üpjün edýärler.Synag: Gurluş takyk kebşirlemek üçin zerur deňleşmä we çydamlylyga laýykdygyny anyklamak üçin berk synagdan geçýär.Munuň özi ulagyň bölekleriniň synag enjamlaşdyrylyşyny öz içine alýar.Kalibrleme: Gurluş kämil sazlaşykda bolmagyny we gurluş bitewiligini saklamagy üçin kalibrlenýär.4. Hil gözegçiligi: Gurluşyň öndürilişiniň dowamynda ýokary hilli ülňüleri saklamak zerurdyr: Barlaglar: Gurluş bölekleriniň takyklygyny, berkligini we işleýşini barlamak üçin yzygiderli barlaglar geçirilýär.
Çydamlylyk barlaglary: Gurluşyň zerur standartlara laýykdygyny tassyklamak üçin takyk ölçegler we çydamlylyk barlaglary geçirilýär.
Düzediş barlagy: Gurluşlaryň dogry deňleşmegi we ugrukdyrylyşyny üpjün etmek üçin gurallar barlanýar.5. Awtoulag pudagynda tutýan orny: Awtoulag kebşirleýiş enjamlary awtoulag önümçiliginiň aýrylmaz bölegidir: Şassi kebşirleýiş: Gurluşlar çarçuwaly bölümleri we asma komponentlerini goşmak bilen şassi bölekleriniň takyk deňleşmegini üpjün edýär.Beden paneli kebşirlemek: Kebşirlemek üçin dogry ýerlerde gapylar, kapotlar we penjireler ýaly panelleri saklaýarlar, ulagyň umumy gurluş bitewiligine goşant goşýarlar.Tikiş kebşirlemek: Gurluşlar berk we ygtybarly baglanyşyk döretmek üçin tikişleri, bogunlary we birikmeleri kebşirlemekde ulanylýar.
Kebşirlemegi awtomatlaşdyrmak: Köplenç kebşirleýiş enjamlary awtomatiki önümçilik üçin robot kebşirleýiş öýjükleri bilen birleşdirilip, netijeliligi we yzygiderliligi hasam ýokarlandyrýar.6. Awtoulag öndürijileri üçin özleşdirme: Awtoulag kebşirleýji armatura öndürijileri köplenç aýry-aýry awtoulag öndürijileriniň üýtgeşik zerurlyklaryna laýyk gelýän ýörite gurallary döretmekde ýöriteleşýärler.Bu gurallar, önümçilige mahsus ülňülere we talaplara laýyk gelýär we öndürijiniň önüm setirinde dürli ulag modellerine uýgunlaşdyrylyp bilner.Sözümiň ahyrynda awtoulag kebşirleýiş enjamlary awtoulag öndürmek prosesiniň möhüm bölegi bolup durýar.

Çözgütler (Turnkey Solutions Service)

Ak gurnama ulgamlarynda beden:

1, Awtoulag korpusynyň doly kebşirleýiş liniýasy

2, Standeke durmakKebşirleýiş öýjügi

3,Kebşirleýiş enjamlary we gaplar:

CCB ASSYKebşirleýji gural, Gat pan ASSY kebşirleýiş armaturasy, tigirli ASSY kebşirleýiş armaturasy, AB halkaly ASSY AB kebşirleýji armatura, oturgyç ASSY kebşirleýiş armaturasy, öňdäki oturgyç haç kebşirleýiş armaturasy, öň tarapy ASSY kebşirleýiş enjamy, çyzgy paneli ASSY kebşirleýiş armaturasy, sygyr ASSY kebşirleme enjamy Kebşirleýji armatura öndürijisi, dizaýn kompaniýasy we zawod.

Kebşirleýiş gurallary üçin ISO dolandyryş ulgamy

ISO 9001 kepilnama kebşirleýiş enjamy
kebşirleýji enjamlary öndüriji

Kebşirleýiş armatura toparymyz

kebşirleýji armatura dizaýn topary
awtoulag kebşirleýiş gurallarynyň satuwy

Üstünliklerimiz

1. Awtomatiki önümçilikde we kärhanany dolandyrmakda baý tejribe.

2. Wagt bellemek we çykdajylary tygşytlamak, aragatnaşyk amatlylygy, müşderiniň girdejisini ýokarlandyrmak üçin möhürleme guraly, gurallary barlamak, kebşirleýji gurallar we öýjükler üçin “One Stop Service”.

3.GD & T-ni bir bölek bilen gurnama komponentiniň arasynda gutarmak üçin hünärmen in engineeringenerçilik topary.

4.Turnkey Solution Service-möhürleme guraly, armaturany barlamak, kebşirleýiş enjamlary we öýjükleri bir topar bilen.

5. Halkara tehniki goldaw we hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlygy bilen güýçli ukyp.

6.Big kuwwaty: Gurluşy barlamak, ýylda 1500 toplum; Kebşirleýji armatura we öýjükler, ýylda 400-600 toplum;Marka gurallary, ýylda 200-300 toplum.

352-den gowrak işgärimiz bar, olaryň 80% -i ýokary tehniki inersenerler.Gurallar bölümi: 130 işgär, Kebşirleýiş armatura bölümi: 60 işgär, Gurluş bölümini barlamak: 162 işgär, Biziň hünär satuw we taslama dolandyryş toparymyz bar, RFQ-den önümçilik, iberiş, satuwdan soň biziň toparymyz. müşderilerimiz üçin ähli problemalary hytaý, iňlis we nemes dillerinde çözüp biler.

Kebşirleýiş öýjükleriniň we kebşirleýiş enjamlarynyň esasy taslamalary

Kebşirleýiş enjamlarynyň esasy taslamasy (2019-2021)
Haryt Düşündiriş Görnüşi Taslamanyň ady Qty (sazlaýar) .Yl
1 CCB WF Ark kebşirlemek VW MEB31 60 2019-2021
2 CCB WF Ark kebşirlemek VW MEB41 10 2020
3 CCB WF Ark kebşirlemek VW 316 4 2020
4 CCB WF Ark kebşirlemek Ford T6 8 2021
5 CCB WF Ark kebşirlemek ISUZU RG06 3 2020
6 CCB WF Ark kebşirlemek Bcar, BSUV 6 2020
7 CCB WF Ark kebşirlemek Bcar, BCAR 7 2020
8 Gat WF Kebşirleýiş SK326 / 0RU_K Karoq RU 15 2019
VW316 / 5RU_K Tarek RU (19003)
9 WS Bahar baglanyşygy WF Ark kebşirlemek WL / WS 4 2019
10 “Crossmember Brackets WF” Ark kebşirlemek WL / WS 12 2019-2021
11 Öň bamper WF Ark kebşirlemek VW281 14 2019
12 Şassi WF Ark kebşirlemek ISUSU RG06 18 2019
13 SL ASY we MBR we EXT ASY Spot we ark kebşirlemek Ford P703 25 2019-2021
14 CCB WF we Wroking Cell Ark kebşirlemek ISUSU RG06 6 2020
15 Öňdäki oturgyç haç WF Kebşirleýiş Volkswagen AG MEB316 (20001) 4 2020
16 Gat WF we Grippers Kebşirleýiş AUDI / PORSCHE PPE 41 (19017 1-nji tapgyra) 18 2020
17 Tigir öýi WF we Grippers Ark kebşirlemek Ford BX755 (19018) 6 2020
18 AB Ring WF we Grippers Ark kebşirlemek Ford BX755 (19018) 14 2020
19 Dash Panel WF we Grippers Kebşirleýiş Günorta Afrika Ford T6 (17028-1) 10 2020
20 Sygyr WF we Grippers Spot kebşirlemek Günorta Afrika Ford T6 (17028-3) 6 2020
21 Front End WF we Grippers Spot we ark kebşirlemek Günorta Afrika Ford T6 (17025) 10 2020
22 Roker WF we Grippers Spot kebşirlemek Günorta Afrika Ford T6 (19029) 8 2020
23 Gat WF we Grippers Kebşirleýiş AUDI / PORSCHE PPE 41 (19017 2-nji tapgyra) 63 2021
24 Yzky bamper we şassi WF Ark kebşirlemek Ford P703 & J73 36 2020-2021
Kebşirleýiş enjamlarynyň esasy taslamasy (2022)
Haryt Düşündiriş Görnüşi Taslamanyň ady Qty (sazlaýar) .Yl
25 Orta kanaly berkitmek WF Kebşirleýiş Vinfast VF36 8 2022
26 Gat WF we Grippers Kebşirleýiş AUDI / PORSCHE PPE 41 (19017 3-nji we 4-nji tapgyr) 39 2022
27 Gat WF Sopt kebşirlemek we proýeksiýa kebşirlemek Ford P703 PHEV 29 2022
28 Gat WF we Grippers Kebşirleýiş Porsche E4 gat panasy (21050) 16 2022
29 Gat tuneli WF Lazer belligi WW pol tuneli (21008) 2 2022
30 ASSY WF we gurallar Ark kebşirlemek BYD oturgyç ASSY 40 2022
31 Gat WF Spot we ark kebşirlemek Ford abatlaýyş 24 2022
32 CCB WF Ark kebşirlemek VW siklon CCB (21037) 10 2022
33 CCB WF Ark kebşirlemek VW MQB37 (22022) 16 2022
34 A & B-Sütün WF Spot kebşirlemek Gestamp GS2203 8 2022
35 Robot öýjük bazasy NA WW siklony 4 2022

Kebşirleýji armatura önümçilik merkezi

Uly CNC Maşynlarymyz barlygy sebäpli uly göwrümli dürli ölçegdäki kebşirleýiş gurallaryny gurup bileris.Freze, üweýji, sim kesiji maşynlar we buraw maşynlary ýaly dürli mehaniki enjamlar bilen gaýtadan işlemek prosesine netijeli we takyk gözegçilik edip bileris.

2 smena işleýän 25 sany CNC toplumy

3-okly CNC 3000 * 2000 * 1500 toplumy

3-okly CNC 3000 * 2300 * 900 toplumy

3-okly CNC 4000 * 2400 * 900 toplumy

1-okly CNC 4000 * 2400 * 1000 toplumy

3-okly CNC 6000 * 3000 * 1200 toplumy

4-okly CNC 800 * 500 * 530 toplumy

9 3-okly CNC 900 * 600 * 600 toplumy

3-okly CNC 1100 * 800 * 500 toplumy

3-okly CNC 1300 * 700 * 650 toplumy

3-okly CNC 2500 * 1100 * 800 toplumy

kebşirleýji gural Awtoulag metal bölegi üçin
kebşirleýji gural
kebşirleýji gural

5 ok CNC-maşyn

kebşirleýji armatura önümçiligi

4 Ok CNC-Maşyn

Kebşirleýji gurnama merkezi

kebşirleýji armatura öndürijisi
kebşirleýji armatura öndürijisi
kebşirleýji enjamlar

Kebşirleýiş gurallary üçin CMM ölçeg merkezi

awtomatiki kebşirleýiş enjamlary
kebşirleýji enjamlar dizaýn kompaniýasy
kebşirleýji gural

OGowy taýýarlykly işgärler, her bir programmamyzda her gezek alada ederler.CMM-de iň uly kanagatlanmak üçin müşderiden ähli talaplary edip bileris.

3 toplum CMM, 2 çalşyk / gün (her smenada 10 sagat Mon-Sat)

CMM, 3000 * 1500 * 1000, Leaderolbaşçy CMM, 1200 * 600 * 600, Lider gök-ýagty skaner

CMM, 500 * 500 * 400, Hexagon 2D proýektor, gatylyk synagy


 • Öňki:
 • Indiki: