Awtoulag öndürmek üçin elektron barlag gurallary we gurnama gurallary

Elektrik gyryjy gurnama barlagy
Gaplaýjy bilen ulagyň korpusynyň üstündäki kontur we tapawudy barlamaly.Gurnama barlag enjamynyň esasy organy, ulagyň korpusyny simulirlemek üçin dizaýn edilmelidir.Kontur we ýerüsti tapawudy barlamak üçin awtomatlaşdyryş zerurdyr we deslapky nokady kesgitlemek usulyny ulanmaga ilkinji üns berilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kompaniýanyň ösüşi

 • 2011-nji ýylda ŞenZhen şäherinde TTM döredildi.
 • 2012-nji ýylda “DongGuan” -a geçmek;Magna International Inc. bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmak.
 • 2013-nji ýylda has ösen enjamlar bilen tanyşdyrmak.
 • 2016-njy ýylda uly göwrümli CMM enjamlary we 5 ok CNC enjamlary hödürlendi;OEM Ford Completed Porsche, Lamborghini we Tesla CF taslamalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.
 • 2017-nji ýylda häzirki ösümlik ýerleşýän ýerine geçmek;CNC 8-den 17 topluma çenli ýokarlandy.“Top Talent Automotive Fixtures & Jigs Co.Ltd” döredildi
 • 2018-nji ýylda LEVDEO awtoulag bilen hyzmatdaşlyk edip, awtoulag öndürmek liniýasyny tamamlady.4 okly ýokary tizlikli CNC girizildi, CNC-iň umumy mukdary 21-e ýetdi.
 • 2019-njy ýylda “Dongguan Hong Xing Tool & Die Manufacturer Co., Ltd” döredildi.(Bir duralga hyzmaty Tes Tesla Şanhaý we Sodecia Germaniýa bilen hyzmatdaşlyk etdi.Awtomatlaşdyrmak üçin täze gözleg we barlaghana gurdy.
 • 2020-nji ýylda SA-da OEM ISUZU bilen hyzmatdaşlyk etdi; RG06 bir gezeklik hyzmatyny tamamlady.
 • 2021-nji ýylda dünýä derejesindäki kärhana döretmek üçin hil ynamy bilen öňe gitmek.
 • 2022-nji ýylda Dongguan şäherinde TTM Toparyň ofisi, Täze CNC 4 ok * 5 toplum, New Press * 630 tonna, Hexagon Absolute Arm döredildi.
 • 2023-nji ýylda TTM armatura we kebşirleýiş armatura işini barlamak üçin täze zawod gurýar;2000T basyň.
kebşirleýji armatura we armatura zawody

Gurluş we kebşirleýiş gaplary zawodyny barlamak (Jemi meýdany: 9000m²)

metal möhürleme ölýär, progressiw ölýär we teansfer ölýär we öndüriji we zawod

Marka gurallary we ölýänler we öndürilen bölekler zawody (Jemi meýdany: 16000m²)

Önümleriň beýany

Haryt ady Elektron barlag enjamy
Gurluşlaryň görnüşi Steke möhürleme barlaýjy gurallar / gurnama barlag enjamlary / Saklaýjy gurallar
Düşündiriş Metaleke-täk metal bölekleri Gurluşlary barlamak / Alýumin böleklerini guýmak Gurluşlary / plastmassa barlag enjamlary
Arza Awtoulag oturgyjy / ccb / pol we ş.m.
Gaýtadan işlemek +/- 0,15mm
Beýleki profiller üçin takyklyk Steke möhürleme barlag enjamlary / gurnama barlag enjamlary / guýma barlag enjamlary /
Datum deşik üçin takyklyk +/- 0.05mm
enjamlary barlamak üçin material Alýumin, demir, list, guýma demir we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi Katia, Ug, CAD, STP
3-nji tarap şahadatnamasy Hawa
GR&R Hawa
Hil tassyklaýar CMM çäresi,….
Bukja Nusgalar üçin plastmassa ýa-da agaç guty, möhürlemek üçin agaç tabak ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Elektron barlag enjamlary, öndürijiligiň, takyklygyň we hiliň gözegçiliginiň ýokarlanmagyna goşant goşýan birnäçe aýratynlygy hödürläp, häzirki zaman önümçilik proseslerinde möhüm rol oýnaýar.Bu gurallar komponentleri barlamakda we tassyklamakda takyklygy üpjün etmek üçin ösen elektron tehnologiýalaryny ulanýar, öndürijilere önümçilik liniýalarynda ýokary standartlary saklamaga kömek edýär.
Elektron barlag enjamlarynyň esasy aýratynlygy, sanly ulgamlar we kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD) programma üpjünçiligi bilen üznüksiz birleşmek ukybydyr.Bu integrasiýa, wirtual modelleri we simulýasiýalary döretmäge mümkinçilik berýär, öndürijilere fiziki durmuşa geçirilmezden ozal enjamlaryny wirtual gurşawda dizaýn etmäge we synagdan geçirmäge mümkinçilik berýär.Bu diňe bir ösüş prosesini çaltlaşdyrman, eýsem soňky armatura dizaýnynda ýalňyşlyklar töwekgelçiligini hem azaldýar.Elektron barlag enjamlarynyň sanly gabat gelmegi has çeýe we uýgunlaşdyrylan önümçilik gurşawyny ýeňilleşdirýär.
Takyklyk önümçilikde iň möhüm talapdyr we elektron barlag enjamlary takyk we gaýtalanýan ölçegleri bermekde has ýokarydyr.Bu gurallar ýokary takyklyk bilen maglumatlary ele almaga we seljermäge ukyply ösen datçikleri, herekete getirijileri we ölçeg enjamlaryny ulanýar.Elektron komponentleri, çylşyrymly ölçegleri we barlaglary ýerine ýetirmek üçin düzülip bilner, komponentleriň kesgitlenen çydamlylyklara we hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek.Bu takyklyk derejesi awtoulag, howa we elektronika ýaly pudaklarda möhümdir, hatda spesifikasiýalardan azajyk gyşarmak hem önümiň näsazlygyna ýa-da howpsuzlyk meselelerine sebäp bolup biler.
Çeýeligi, elektroniki barlag enjamlarynyň ýene bir görnükli aýratynlygy.Dürli komponentler üçin el bilen düzedişleri ýa-da çalyşmalary talap edip biljek adaty enjamlardan tapawutlylykda, dürli bölek dizaýnlaryny ýerleşdirmek üçin elektron enjamlary köplenç gaýtadan programmirläp ýa-da üýtgedip bolýar.Bu uýgunlaşma önümleriň dizaýnlary ýygy-ýygydan üýtgeýän pudaklarda has möhümdir, öndürijilere bar bolan gurallary minimal üýtgetmeler bilen gaýtadan ulanyp wagt we serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Dizaýn üýtgemelerine çalt uýgunlaşmak ukyby önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrýar we iş wagty azaldýar.
Maglumatlary hakyky wagtda gaýtarmak elektroniki barlag enjamlarynyň möhüm aýratynlygydyr.Bu gurallar barlanan komponentleriň hili barada derrew we jikme-jik jogap berýär.Öndürijiler bu maglumatlary real wagtda gözegçilikde saklap we derňäp bilerler, bu meseleleri derrew ýüze çykarmaga we çözmäge mümkinçilik berer.Kemçilikleri ýa-da spesifikasiýalardan gyşarmalary çalt ýüze çykarmak, nädogry önümleriň öndürilmeginiň öňüni almaga kömek edýär, netijede galyndylaryň mukdaryny peseldýär we umumy hasyllylygy ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, maglumatlaryň hakyky wagtda berilmegi yzygiderli gowulaşmagy we optimizasiýany üpjün edip, önümçilik prosesine öz wagtynda düzedişleri girizmäge mümkinçilik berýär.
Senagat 4.0 ýörelgeleri bilen integrasiýa önümçilikde has giňden ýaýran we elektron barlag enjamlary bu tendensiýa laýyk gelýär.Bu gurallar uzakdan gözegçilik we gözegçiligi üpjün edip, zatlaryň internetine (IoT) we beýleki akylly önümçilik tehnologiýalaryna birikdirilip bilner.Öndürijiler armatura maglumatlaryna girip bilerler, öndürijilige gözegçilik edip bilerler we hatda uzak ýerlerden düzedişler girizip bilerler.Bu baglanyşyk umumy netijeliligi ýokarlandyrýar, çaklaýyş hyzmatyny ýeňilleşdirýär we maglumatlara esaslanýan karar bermek amallarynyň ýerine ýetirilmegini goldaýar.
Sözümiň ahyrynda, elektroniki barlag enjamlary takyklygyň, çeýeligiň, real wagt seslenmäniň we sanly integrasiýanyň kombinasiýasyny hödürläp, önümçilik tehnologiýasynda ep-esli ösüşi görkezýär.Senagatlar akylly önümçilik we Senagat 4.0 tarap ösmegini dowam etdirýärkä, önümçilik prosesleriniň hilini we netijeliligini üpjün etmekde elektron barlag enjamlarynyň roly hasam görnükli bolar diýlip garaşylýar.

Çözgütler (gurallary barlamak)

Elektron barlag enjamy
Sheeke kagyz metal barlaýyş enjamlary
Leeke plastik komponenti barlamak enjamlary
Carboneke-täk uglerod süýümini barlamak üçin enjamlar
Gurnama sahypasynyň metal barlag enjamlary
Gurnama plastik komponentleri barlamak enjamlary
Uglerod süýümini barlamak üçin gurnama
Gyzgyn emele getiriş barlag enjamlary
CMM enjamlary
Ak reňkli barlag enjamlary
Kub barlag enjamlary
Awtoulag çyrasyny barlamak üçin armatura
Awtoulag aýna barlaýjy gural

Gurluşy barlamak üçin ISO dolandyryş ulgamy

şahadatnamanyň gurluşyny barlamak
gurnama gurallaryny öndüriji

Barlaýyş armatura toparymyz

armatura öndürijisini, üpjün edijisini we zawodyny barlamak
Hytaý öndürijisinden barlaýjy enjamlary satmak topary

Önümçiligimizi barlamak enjamlarynyň artykmaçlyklary

1. Awtomatiki önümçilikde we kärhanany dolandyrmakda baý tejribe.

2. Wagtyňy we çykdajylary tygşytlamak, aragatnaşyk amatlylygy, müşderiniň girdejisini ýokarlandyrmak üçin ölü möhürlemek, armaturalary, kebşirleýji enjamlary we öýjükleri barlamak üçin “One Stop Service”.

3.GD & T-ni bir bölek bilen gurnama komponentiniň arasynda gutarmak üçin hünärmen in engineeringenerçilik topary.

4.Turnkey Solution Service-möhürleme guraly, armaturany barlamak, kebşirleýiş enjamlary we öýjükleri bir topar bilen.

5. Halkara tehniki goldaw we hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlygy bilen güýçli ukyp.

6.Big kuwwaty: Gurluşy barlamak, ýylda 1500 toplum; Kebşirleýji armatura we öýjükler, ýylda 400-600 toplum;Marka gurallary, ýylda 200-300 toplum.

Esasy taslamalar Gurluşy barlamagyň tejribesi

Salgy taslamasy 2022-nji ýylda tamamlandy
GM GM CCB's (17126 & 27 & 28) C223-L232 GM D2UX-2 S002297 BT1CC
GM 31XX2-MY2024 ELVC BEV3
Volvo SPA2 P61A P61A-CHS45 EXT019 INT26S
VW KKF VW336 VW 316 A-SUV
Ford Ford abatlaýyş S703-22B FORD V769 P703 PHEV
GS V769 X52 5ECHO
BMW G6X G45 F65 G48
Nissan S13C P42S H61P
Polestar P61A S611
FCA V900 V800
Rivian # 1209032 # 1209033
BYD HCEEC oturgyç ASSY
Mazda KJ380
Honda S233
FormService KAMAZ K5
IKI DAIMLER
Tesla Tesla Everest modeli
Mersedes MMA
Audi AUDI NF AU436 SB
Salgy taslamasy 2021-nji ýylda tamamlandy
GM BT1CX BEV3 BIW BT1UG C234 BEV3 / C234 C1YC-2
GM Presstran GM eLCV BV1Hx-Elcv T31XX A100 BT1CC BT1 XX
BMW BMW Mini F66 TSV G05 & G06 BMW 25967 F6X BMW F95-F96 BMW Mini U25 Countryman TSV G09
Ford Ford S650 2-nji topar MEN 2022 Ford C234 Ford P703 Ford U725
Ford Ford_P703N_ECN371 J73 S703N S708
Daimler Daimler 223 Daimler 206 X294
Volvo Volvo V536 Volvo CX90 723K
Toyota Toyota 135D Toyota 24PL
LADA LADA BJO Addons LADA Granta
Rivian RPV PRV-700
Honda Honda-ILX T90
YANFENG M189
Isuzu VF87
Mersedes-Benz V214
NISSAN S13C
FCA FCA 516
Skoda SK351 Çalt PA3
Honda 23M CR-V CCB
Tesla Model Y
Salgy taslamasy 2020-nji ýylda tamamlandy
Daimler Mersedes X294 Mersedes X296 V295 WCC (Hytaý) V295 WD V206 we EVA2 (206BT) V254
Ford S703 Dowam et U725 BX755 P703 & J73 S758
BMW G87 BMW PASSD G07 G09
GM BT1FG 31XX-2 BT1XX C1YX
TOYOTA 340B RAV4 780B 817B 922B
VW VW316 MEB 316 SK 351/3 RU PA2
Honda 2GT 4DTG
Tesla Model Y Tesla Yzky tarap
Volvo S519
Porsche Macan II PO426 S.
Linecross BY636 EWB
Renault ADP taslamasy
Mazda Mazda J34A

Gurluş önümçilik merkezini barlamak

Uly CNC Maşynlarymyz barlygy sebäpli uly göwrümli dürli ölçegdäki kebşirleýiş gurallaryny gurup bileris.Freze, üweýji, sim kesiji maşynlar we buraw maşynlary ýaly dürli mehaniki enjamlar bilen gaýtadan işlemek prosesine netijeli we takyk gözegçilik edip bileris.

2 smena işleýän 25 sany CNC toplumy

3-okly CNC 3000 * 2000 * 1500 toplumy

3-okly CNC 3000 * 2300 * 900 toplumy

3-okly CNC 4000 * 2400 * 900 toplumy

1-okly CNC 4000 * 2400 * 1000 toplumy

3-okly CNC 6000 * 3000 * 1200 toplumy

4-okly CNC 800 * 500 * 530 toplumy

9 3-okly CNC 900 * 600 * 600 toplumy

3-okly CNC 1100 * 800 * 500 toplumy

3-okly CNC 1300 * 700 * 650 toplumy

3-okly CNC 2500 * 1100 * 800 toplumy

352-den gowrak işgärimiz bar, olaryň 80% -i ýokary tehniki inersenerler.Gurallar bölümi: 130 işgär, Kebşirleýiş armatura bölümi: 60 işgär, Gurluş bölümini barlamak: 162 işgär, Biziň hünär satuw we taslama dolandyryş toparymyz bar, RFQ-den önümçilik, iberiş, satuwdan soň biziň toparymyz. müşderilerimiz üçin ähli problemalary hytaý, iňlis we nemes dillerinde çözüp biler.

armatura zawodyny barlamak
awtoulag barlag enjamy üpjün ediji
armatura dükanyny barlamak

5 ok CNC-maşyn

armatura önümçiligini barlamak

4 Ok CNC-Maşyn

Gurluş gurnama merkezini barlamak

armatura dükanyny barlamak
armatura zawodyny barlamak
gurnama gurallaryny öndüriji

Gurluşy barlamak üçin CMM ölçeg merkezi

armatura CMM
awtoulag bölekleri üçin iň gowy barlaýjy gural
armatura dizaýn kompaniýasyny barlamak

OGowy taýýarlykly işgärler, her bir programmamyzda her gezek alada ederler.CMM-de iň uly kanagatlanmak üçin müşderiden ähli talaplary edip bileris.

3 toplum CMM, 2 çalşyk / gün (her smenada 10 sagat Mon-Sat)

CMM, 3000 * 1500 * 1000, Leaderolbaşçy CMM, 1200 * 600 * 600, Lider gök-ýagty skaner

CMM, 500 * 500 * 400, Hexagon 2D proýektor, gatylyk synagy

Elektron barlag enjamlarynyň CMM hasabaty

elektron barlag enjamyny öndüriji
armatura synagyny barlamak

 • Öňki:
 • Indiki: